गुरुकृपा अर्बन मासिक परतावा योजना

image

फक्त एकदाच गुंतवा 24 महिन्याच्या कालावधी करिता आणि मिळवा


  1. एकदाच भरा रु. १,००,०००/- आणि दरमहा मिळवा रु. ९२५/-

  2. एकदाच भरा रु. २,००,०००/- आणि दरमहा मिळवा रु. १८५०/-

  3. एकदाच भरा रु. ३,००,०००/- आणि दरमहा मिळवा रु. २७७५/-

  4. एकदाच भरा रु. ४,००,०००/- आणि दरमहा मिळावा रु. ३७००/-